UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
  HOME   O PROJEKCIE REGULAMIN TERMINARZ DOBRE PRAKTYKI PRODUKTY DO SKLEPIKU   FAQ   KONTAKT LOGOWANIE
 
REGULAMIN KONKURSU „SKLEPIKI SZKOLNE – ZDROWA REAKTYWACJA”

Ogólnopolski prozdrowotny projekt „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja" realizowany jest w formie konkursu – międzyszkolnej rywalizacji.

Organizator Konkursu
Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
Kontakt do biura: tel: 22 532 71 98, 22 532 71 94, fax: 22 532 71 92, codziennie w godzinach: 10 -14;
mail: sklepiki@aktywniepozdrowie.pl

Partnerzy i patroni
Ministerstwo Zdrowia - patronat honorowy

Sponsorzy
Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Główny cel konkursu
Głównym celem projektu „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej i zmiana ich nawyków odżywiania. W prawidłowo zbilansowanej diecie ucznia nie może zabraknąć wartościowego drugiego śniadania. Bardzo ważne jest, aby uczniowie mieli możliwość zakupienia w szkole zdrowych produktów na drugie śniadanie. Aby im to ułatwić wiele szkół z sukcesami prowadzi od lat sklepiki szkolne, w których nigdy nie można było kupić chipsów, cukierków czy innych niezdrowych produktów. Takie sklepiki od lat oferują swoim uczniom pożywne kanapki, owocowe koktajle i kolorowe sałatki.

Przedmiot konkursu
Projekt „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” polega na wyróżnieniu i nagrodzeniu szkół, które prowadzą najlepsze sklepiki szkolne oferujące w swoim asortymencie pełnowartościowe produkty dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Terminarz

Konkurs trwa w okresie: 19 kwietnia 2016 roku – 10 czerwca 2016 roku

Adresaci Konkursu
Konkurs adresowany jest do przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: dyrektorów szkół, ajentów sklepików, uczniów, rodziców, nauczycieli.

Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji.
2. Sklepik do konkursu zgłasza jedna osoba – reprezentant. Może to być dyrektor szkoły, ajent, pełnoletni uczeń, rodzic, nauczyciel.
3. Jeżeli Zespół Szkół posiada jeden wspólny sklepik, to ten sklepik można zgłosić do konkursu tylko raz.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej konkursu „Zgłoszenia” oraz przesłanie podpisanej przez Dyrektora Szkoły Deklaracji wyrażającej zgodę na udział szkoły w konkursie.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
6. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska oraz ekspertów żywienia człowieka.
7. Każdy z sędziów działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Komisji Konkursowej.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Nagrody
1. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla szkół za najlepiej działające zdrowe sklepiki szkolne.
2. Organizator przyzna nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzętu AGD, np. blender, sokowirówka, grill elektryczny, naleśnikarka itp.
3. Organizator pokryje koszty dostawy nagród do szkół.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w sposobie przyznania nagród.

Postanowienia ogólne
1. Zgłoszone w konkursie materiały nie podlegają ochronie prawem autorskim, a ich autorzy zezwalają organizatorowi na ich wykorzystywanie po zakończeniu konkursu.
2. Nadesłane „Zgłoszenia projektu” i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z autorami wybranych zgłoszeń. Organizator skontaktuje się z autorami drogą mailową, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia do konkursu.
4. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich szkół (w tym: nazwa i dane szkoły).
5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Konkursowych.
6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia szkoły z konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez szkołę.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
10. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa nagrody na osoby trzecie.
11. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Do pobrania deklaracja Dyrektora Szkoły
 
Patronat honorowy:
 
 
 
Partnerzy: